Ka波段是电磁频谱的微波波段的一部分,Ka波段的频率范围为26.5-40GHz。Ka代表着K的正上方(K-above),换句话说,该波段直接高于K波段。Ka波段也被称作30/20 GHz波段,通常用于卫星通信。

1.Ka波段属于什么波

 

Ka波段属于毫米波

Ka波段属于什么波

(图片来源于互联网)

 

2.Ka波段频率范围

 

Ka波段频率范围是27 - 40 GHz。

Ka波段频率范围

(图片来源于互联网)

 

3.Ka波段波长范围

 

Ka波段波长范围为11.11 - 7.50 mm。

Ka波段波长范围

(图片来源于互联网)